Logistikcentrum

Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.

I dagens samhälle och omvärld har dock logistik blivit ett område som de flesta producerande och transporterande företag tar hänsyn till, eftersom logistik i mångt och mycket är ett sätt att förbättra en verksamhets lönsamhet. (Wikipedia)

Flödet av skogsprodukter från skogen till användare som sågverk, pappersbruk och värmekraftverk måste göras så effektivt som möjligt. Inhemsk och utländsk konkurens kräver effektiva flöden av skogsprodukter. Det betyder bland annat att transporter måste överföras från lastbil till järnväg för att öka effektiviteten i transporter och sänka kostnader. Transport på järnväg innebär att sträckan från skog till användare kan utökas från 100 km till ca 300 km.

 

Logistic centrum Skaraborg

Att överföra transporter från bil till järnväg innebär att marknaden för skogsprodukter i vår kommun blir större. Det i sin tur gör att värdet på skogen långsiktigt ökar, att skogsbolag investerar och att skogsnäringen kan se en mer långsiktig positiv utveckling. Ljusdals kommun ligget geografiskt mycket strategiskt för att skapa effektiva transportflöden av skogsprodukter. Vi har skog och användare, kunder finns inom sträcken 300 km.

På Skaraborg Locistic Center finns information om ett fungerande och växande logistic centrum.

När järnväg är dragen till Bränta byggs successivt ett liknande centrum med kombiomlastningsterminalen som nav. Centrumet kan hantera mer är skogsråvaror. Containrar med olika varor och produkter underlättar för företag att utveckla verksamheterna.

En viktigt förutsättning för att bygga centrumet är att det finns tillräckligt med yta. Terminalområdet kräver ca 40 ha. Bland annat kommer flishantering att kräva stora ytor. Flera aktörer kommer att vilja hantera sina verksamheter på egna ytor.

Inom området bör finnas:

Flera parallella lastingsspår

Uppställningsspår för lok och vagnar

Lagringsytor för olika användare

Lastytor

Utrustning för mätning/vägning, lossning, bearbetning, containers, semitrailers med mera

Servicefunktioner som tankning och reperationer

Kontor, personalutrymmen, parkering

Lagerbyggnader

 

Andra projekt/terminaler, Wasaåkaren, Skaraborg Logistic Center, Stockaryd, Storuman, Torsby, Nykvarn och Eskilstuna

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved