Miljö

Ljusdals kommun är en av landets skogsrikaste kommuner. Här växer enorma mängder med träd. Den vanligaste användningen har varit massaved och virke. Med åren har uttag av bioenergi i form av flis och bark vuxit till att bidra med en betydande andel av uppvärmningen av våra hus och industrilokaler. Nu när de fossila bränslena har visat sig begränsade och farliga för vårt klimat, efterfrågas ekologiskt skonsamma och kretsloppsanpassade bränslen som inte ökar koldioxidutsläppen. Bland dessa spelar bioenergi en viktig roll. Efterfrågan stiger i rask takt.

 

 

Bioenergi är relativt skrymmande, frakten av den blir både dyr och energikrävande om den körs på långtradare. Mycket bättre skulle det vara om materialet kunde lastas på tåg som drar väsentligt mindre energi för samma last. I Ljusdal finns goda förutsättningar för att etablera omlastning av bioenergin till tåg. Hittills har Bränta visat sig ha bästa läget.

Det krävs stora investeringar för att en sådan terminal ska komma till stånd, men vi pratar också om väldigt många kubikmeter att fördela kostnaderna på. Bräntas geografiska läge är idealiskt som centrum i vårt upptagningsområde. Endast en minde del av transporterna behöver gå genom köpingen, och de flesta får en klart kortare körsträcka än med andra alternativ.

I Bränta finns också möjligheter till att utnyttja järnvägsanslutningen för andra ändamål. Förädlade träprodukter exempelvis men också näringar som inte har med skogsbruk att göra. Där kan dessutom lass med aska från värmeverken i Mälardalen tas tillbaka och spridas ut i skogarna.

 

 

Copyright © All Rights Reserved