öppet brev till kommunledningen

Öppet brev till ledningen för Ljusdals kommun

 

Med anledning av kommunstyrelsens i Ljusdals kommun beslut om att ta fram en detaljplan för att bereda plats åt Trätågs terminal för lastning av rundvirke på tåg i Kläppa vill vi som förtroendevalda representanter för Skogsägarföreningen Mellanskogs medlemmar inom Ljusdals kommun ge vår syn på terminalfrågan.

 

 

Mellanskog har ca 1060 medlemmar inom Ljusdals kommun som tillsammans äger ca 80000 ha skog.

 

Ljusdal ligger omgivet av skog i alla riktningar och det finns sannolikt ingen plats i Sverige där förutsättningarna för en stor omlastnings-terminal är bättre än här. Det finns ett volymmässigt stort underlag för att leverera alla typer av skogsråvara och skogsprodukter från Ljusdalsregionen inklusive delar av Hudiksvalls, Bollnäs och Härjedalens kommuner. Vi ser också stor utvecklingspotential för transporter längs Atlantbanan ut till norska kusten och Atlanten för snabb och enkel vidaretransport till utomnordiska kunder.

 

En terminal måste vara öppen och hantera rundvirke, biobränsle, sågade trävaror m.m. från alla aktörer i regionen (Mellanskog, Sveaskog, Holmen Skog, Setra Group, Neova m.fl.). Den måste också ge möjlighet till beredning och lagring av flis och liknande produkter eftersom de stora värmeverken i Mälardalen inte har utrymme att lagra sina bränslen utan kräver att få leveranser ”just-in-time”. För enskilda skogsägare skulle en sådan terminal ge nya affärsmöjligheter, inte bara för biobränsle utan även för massaved och timmer.

 

Anläggningen ska vara tillgänglig även för övrig transportintensiv verksamhet. Vi ser en stor potential i transporter av produkter från övriga tillverkningsindustrier i närområdet. Processen bör komma igång snarast, med målsättningen att terminalen ska vara klar ca 2017. Trafikverket säger att det kan gå (även inom ramen för en järnvägsplan).

 

Kläppa är ett utmärkt alternativ för Trätåg. Det ger dem monopol angående rundvirke i Ljusdal och möjliggör fortsatt monopol i Sveg för biobränsle. Kommunallagen föreskriver att kommunen inte får gynna enskild part, därför måste planuppdragets utgångspunkt vara att det ska vara en öppen terminal där flera kan samlas. Kläppa medger inte hantering av biobränsle och kan inte tillgodose andra aktörers behov. Beslutet i kommunstyrelsen togs med knapp majoritet av (s), (v) och (c) d.v.s. det finns ingen bred samstämmighet bland Ljusdals folkvalda politiker, vilket är mycket viktigt vid ett beslut av den här digniteten.

 

Fortum Värme i Stockholm bygger ett nytt värmeverk som ska eldas med skogsflis. Behovet där beräknas bli minst 1 700 GWh, d.v.s. ca tre gånger Ljusdalsområdets beräknade kapacitet. Enbart den ökade aktiviteten inom biobränsleområdet beräknas ge 40-60 nya jobb, detta mot bakgrunden av redan existerande kontrakt. Dessa jobb är mycket långsiktiga och knutna till kommunen, till skillnad från jobb inom telemarketing och liknande.

 

Skogen finns här, den kommer att fortsätta växa och den går inte att flytta härifrån!

 

Vi vill uppmana ledningen för Ljusdals Kommun att ta en ny runda och noggrant tänka igenom vilka konsekvenser beslutet att förbereda Kläppa för en terminal åt Trätåg får. Vi ser stora risker i att Trätåg inte vill vara med på en öppen terminal om de investerar mångmiljonbelopp i sin egen terminal i Kläppa. Risken är då mycket stor att en öppen terminal aldrig kommer till stånd i Ljusdal och därmed går många långsiktiga arbetstillfällen förlorade.

 

Vi vill också att kommunen tar den ledande roll som krävs för att få alla aktörer att dra åt samma håll i denna för vår skogrika kommun så viktiga fråga. Det är också mycket viktigt att detta utreds förutsättningslöst och snarast får en prislapp för alla inblandade. Idag cirkulerar det alltför många rykten utan relevans.

 

 

Förtroendevalda inom Mellanljusnans skogsbruksområde, Mellanskog

 

Pär Kristofers

Magnus Ståhl

Eva Ljus-Strandberg

Katarina Olinder

Mats Bergkvist

Anna Gudmundsson-Thyrell

Lasse Rolfhamre

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved